O projekcie


Projekt dotyczy udokumentowania działalności  twórców ludowych zrzeszonych w Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego celem jest zebranie materiału badawczego w postaci wywiadów, nagrań audio oraz dokumentacji foto. Na podstawie zebranych materiałów zostaną opracowane tzw. sylwetki twórców, które staną się częścią przygotowywanego katalogu, który ma zostać wydany na przełomie 2014 i 2015 roku (wydawcą będzie WO STL). W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie antropologicznych badań terenowych, z zastosowaniem obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu kwestionariuszowego, a przebieg procesu badawczego będzie relacjonowany na blogu o charakterze krytycznym. Celem bloga jest polemika z tekstami autorstwa polskich etnografów, dot. formułowania przedmiotu badań jakim są dziedziny wytwórczości ludowej. W badaniach nacisk zostanie położony na podmiotowość twórców ludowych, z uwzględnieniem ich preferencji estetycznych dotyczących wykonania dokumentacji foto prac ich autorstwa.

Wielkopolskie Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 1986), w swych szeregach skupia zaledwie  30 osób. Jest to jeden z najmniej licznych oddziałów STLu, dodatkowo jego członkowie są rozproszeni na dużym terenie, obejmującym 2 województwa (wielkopolskie i lubuskie). Nie sprzyja to integracji i częstym kontaktom, ma wpływ także na stosunkowo niski stopień identyfikacji ze środowiskiem skupionym wokół STLu. Twórcy są natomiast silnie związani ze swoim środowiskiem lokalnym, współpracują z osobami niezrzeszonymi w STLu oraz z lokalnymi instytucjami kultury. Jedno z pytań badawczych, na które warto poszukać odpowiedzi, brzmi: W jaki sposób twórcy ludowi definiują sami siebie w kontekście przynależności do STL?

Celem projektu jest pozyskanie materiału dot. współczesnej działalności wielkopolskich twórców ludowych zrzeszonych w WO STL, spisanie historii ich życia oraz poznanie motywacji, dla której zdecydowali się wstąpić do WO STL.

Planowane w ramach projektu antropologiczne badania terenowe realizowane będą w okresie lipiec-wrzesień na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego. Przewiduje się przeprowadzenie 10 wywiadów z twórcami, którzy wyrażą chęć udziału w projekcie, na udzielenie wywiadu oraz na wykonanie dokumentacji. Podczas badań przewiduje się wykorzystanie kwestionariusza wywiadu, na podstawie którego zostaną opracowane tzw. karty twórcy. karty twórcy przekazane zostaną do archiwum Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych wraz z dokumentacją.

Planowany projekt realizowany będzie dwupłaszczyznowo:
(1) Kim jest twórca - w tym etapie realizacji projektu zakłada się działania o charakterze badawczo-archiwizacyjnym. Nawiązanie kontaktu z twórcami, poinformowanie ich o realizowanym projekcie, uzyskanie zgody na udział w badaniu, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie dokumentacji foto (uwzględniającej indywidualnej preferencje estetyczne twórcy)
(2) Jak badać twórcę - ten etap skupiać się będzie na działaniach krytyczno-metodologicznych. Wybranych zostanie ok. 10 tekstów autorstwa polskich etnografów, które są najczęściej cytowane w pracach dot. twórczości ludowej. Artykuły dotyczyć będą metodyki etnograficznych badań terenowych, sposobów rejestracji danych pozyskanych w terenie oraz sposobu opisywania twórczości ludowej. Badaczka spróbuje skonfrontować teksty i sposób ich pisania z obserwacjami swoimi, współczesnymi, w paradygmacie badań społecznych, skupionych na osobie badanej, a nie na wytworach jej autorstwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz